Met de energieprestatieregelgeving wil de overheid bouwers en verbouwers stimuleren om energiezuinige, comfortabele gebouwen realiseren in Vlaanderen.

image

Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en voor uw portemonnee. Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, …) en een gezond binnenklimaat behalen. De belangrijkste eisen van de energieprestatieregelgeving worden vastgelegd door middel van twee kengetallen:

het E-peil en het K-peil. Het E-peil is een maat voor de energiezuinigheid van een woning en de vaste installaties ervan onder standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. Het E-peil hangt o.a. af van de compactheid van de woning, de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de ventilatie, enzovoort.

Het K-peil is daarentegen een maat voor de globale warmte-isolatie van het gebouw. Een verbetering van het K-peil brengt daardoor automatisch ook een verbetering van het E-peil met zich mee.

image

Als EPB-verslaggever helpen wij U om vanaf de aanzet van de plannen de nodige maatregelen te treffen zodat Uw gebouw zal voldoen aan de gestelde en bovendien steeds strenger wordende eisen. Op Uw vraag werken we desgewenst de maatregelen uit om tot een lager E-peil te komen.

Wanneer Uw voorontwerp op punt staat voeren wij namelijk een voorafgaandelijke studie uit, zodat U vooraf weet aan welk K-peil en E-peil Uw project zal komen met de gekozen wandopbouwen en technieken. U ontvangt hiervan een uitgebreid verslag met nog een aantal aandachtspunten voor uitvoering en een tabel met de benodigde ventilatiedebieten per ruimte.

Vergeet daarom niet om ons tijdig te contacteren zodat we via de voorafgaandelijke studie eventueel nog kunnen bijsturen. Houdt bovendien rekening met de wettelijke verplichting dat ten laatste 8 dagen voor aanvang van de werken de startverklaring dient te worden ingediend bij het VEA.

Tijdens de uitvoering der werken komen wij een aantal maal op de werf om via dit controlebezoek de uiteindelijke aangifte te kunnen staven.

Ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw wordt de EPB-aangifte aan de hand van de as-build gegevens en de bevindingen van onze controlebezoeken ter plaatse opgemaakt en ingediend. U ontvangt al deze documenten.